ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഇറക്കി അടുത്ത് ‘മൊബൈല്‍ കാര്‍ ചാര്‍ജറു’മായി ഷവോമി

ഡൽഹി: വയര്ലെസ് ചാര്ജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്ക്കായി ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഷവോമി ഇന്ത്യയില് എംഐ വയര്ലെസ് പവര് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോള് ഒരു കാര് ചാര്ജര് ആണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷവോമി ഇതിനകം ഒരു കാര് ചാര്ജര് വില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയതിന് എംഐ 18വാട്സ് കാര് ചാര്ജര് പ്രോ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചാര്ജര് 799 രൂപയ്ക്ക് എംഐ.കോമില് ലഭ്യമാകും. 18വാട്സ് വരെ ഫാസ്റ്റ് വയര്ഡ് ചാര്ജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കാന് കഴിയുമെന്നതാണ് എംഐ കാര് ചാര്ജര് പ്രോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത.
 
ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഇറക്കി അടുത്ത് ‘മൊബൈല്‍ കാര്‍ ചാര്‍ജറു’മായി ഷവോമി

 

ഡൽഹി: വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കായി ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഷവോമി ഇന്ത്യയില്‍ എംഐ വയര്‍ലെസ് പവര്‍ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ഒരു കാര്‍ ചാര്‍ജര്‍ ആണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷവോമി ഇതിനകം ഒരു കാര്‍ ചാര്‍ജര്‍ വില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയതിന് എംഐ 18വാട്സ് കാര്‍ ചാര്‍ജര്‍ പ്രോ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചാര്‍ജര്‍ 799 രൂപയ്ക്ക് എംഐ.കോമില്‍ ലഭ്യമാകും.

18വാട്സ് വരെ ഫാസ്റ്റ് വയര്‍ഡ് ചാര്‍ജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ് എംഐ കാര്‍ ചാര്‍ജര്‍ പ്രോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ചാര്‍ജറില്‍ രണ്ട് യുഎസ്ബിഎ പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്, ഇവയിലൊന്ന് 18വാട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണിലേക്ക് ഒരു സമയം 18വാട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിംഗ് നല്‍കാന്‍ കഴിയും. ചാര്‍ജറിന് ഒരു സമയം 18വാട്സ് ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിംഗ് മാത്രമേ നല്‍കാന്‍ കഴിയൂ. രണ്ട് പോര്‍ട്ടുകളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ചാര്‍ജര്‍ ഫോണിലേക്ക് പവര്‍ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യും, കൂടാതെ ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിംഗ് ആ സാഹചര്യത്തില്‍ ലഭ്യമായേക്കില്ല.

From around the web